STATUT CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH EXPRESS LINGUA

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 1. Centrum Języków Obcych Express- Lingua jest własnością Barbary Wójcik.
 2. Centrum Języków Obcych Express Lingua prowadzi kursy języków obcych dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, młodzieży gimnazjalnej, licealnej, dorosłych oraz seniorów.
 3. Zajęcia w Express Lingua odbywają się pod adresem: Świętojańska 9, 08-110 Siedlce oraz
  w placówkach partnerskich, z którymi CJO Express Lingua zawarło umowę.
 4. Placówka posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

EXPRESS LINGUA Barbara Wójcik
08-110 Siedlce, ul. Świętojańska 9
NIP 821-239-10-44

Rozdział II – Dydaktyka i organizacja kursów

 1. Działalność Centrum Języków Obcych Express Lingua ma na celu:
 2. naukę języków obcych z zastosowaniem metody bezpośredniej usprawniającej proces nauki
 3. przekazanie uczniom umiejętności swobodnego posługiwania się językami obcymi w stopniu komunikatywnym oraz eliminowanie barier językowych
 4. szerzenie wiedzy o innych krajach i kulturach
 5. zachęcanie uczniów do rozwijania własnych umiejętności językowych
 6. szerzenie wśród uczniów postaw otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur.
 7. Uczniowie pracują indywidualnie lub w grupach 2- 8 osobowych.
 8. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, bądź na życzenie grupy w sobotę. Czas trwania zajęć określa właściciel szkoły na podstawie zapotrzebowania uczniów.
 9. Semestr nauki w Express Lingua określa właściciel szkoły na podstawie kalendarza danego roku. Nie musi się on pokrywać z semestrem szkolnym określonym przez MEN.
 10. Centrum Języków Obcych Express Lingua ocenia postępy uczniów w nauce za pomocą testów oraz egzaminów semestralnych i końcowych (ustnych i pisemnych).
 11. Podstawą zaliczenia kursu jest pozytywny wynik testu rocznego (min. 60%).
 12. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu. Warunkiem jego otrzymania jest pozytywny wynik testu oraz min 80% obecności na kursie.

Rozdział III – Organ nadrzędny – dyrektor

 1. Osobą prowadzącą szkołę jest jej dyrektor.
 2. Dyrektor:
 3. zatrudnia i zwalnia lektorów i innych pracowników centrum
 4. zapewnia obsługę administracyjną szkoły
 5. sprawuje kontrolę merytoryczną nad działalnością szkoły
 6. hospituje zajęcia
 7. nadzoruje realizację programu
 8. nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
 9. zatwierdza materiał umieszczany na stronie internetowej szkoły
 10. reprezentuje szkołę na zewnątrz

Rozdział IV – Lektorzy

 1. Lektor prowadzi pracę dydaktyczną zgodnie z charakterem szkoły zawartym w statucie i jest odpowiedzialny za jakość kształcenia.
 2. Podstawową zasadą pracy lektora jest kierowanie się dobrem uczniów, poszanowania ich godności i nietykalności osobistej.
 3. Do zadań lektora należy w szczególności:
 4. prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece podczas zajęć prowadzonych w szkole
 5. punktualne rozpoczynanie zajęć
 6. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery na zajęciach, natychmiastowego reagowania na krzywdę i przemoc stosowaną wobec ucznia na terenie szkoły
 7. wspieranie uczniów w procesie nauczania języków obcych
 8. przeprowadzanie regularnych sprawdzianów wiadomości
 9. uwzględnianie indywidualnych potrzeb uczniów
 10. sprawiedliwe ocenianie pracy uczniów
 11. współpraca z rodzicami / opiekunami uczniów niepełnoletnich– informowanie ich dwa razy w semestrze o postępach ucznia w nauce- osobiście, bądź pisemnie w formie maila
 12. informowanie rodziców/opiekunów po trzech nieobecnościach ucznia na zajęciach
 13. prowadzenie dokumentacji – dziennik zajęć
 14. doskonalenie umiejętności zawodowych i pedagogicznych ( udział w warsztatach metodycznych, indywidualnych spotkaniach z metodykiem, konferencjach dla nauczycieli języków obcych)

Rozdział V – Uczniowie

 1. Uczeń ma prawo do:
 2. Konsultacji w zakresie nauczanego materiału.
 3. Wyrażania opinii, uwag i sugestii.
 4. Odwołania się do dyrektora szkoły w sytuacjach konfliktowych.
 5. Złożenia skargi/reklamacji
 6. Jawnej oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności.
 7. Uczeń ma obowiązek:
 8. Punktualnie przychodzić na zajęcia.
 9. Przynosić na zajęcia materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
 10. Uczestniczenia w 80 % zajęć.
 11. Wykonywania zadań domowych, a w przypadku nieobecności uzupełniania materiału na bieżąco.
 12. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przygotowania do nich.
 13. Stosowania się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 14. Przystąpienia do semestralnego i rocznego testu.
 15. Kulturalnego zachowania, utrzymywania porządku i dbania o mienie szkoły.
 16. Okazywania szacunku uczestnikom grupy.
 17. Wyłączania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń zakłócających prawidłowe przeprowadzenie zajęć.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczestników zajęć, gdy zwłoka za opłatę wynosi więcej niż 30 dni lub gdy swoją postawą i zachowaniem utrudnia bądź uniemożliwia nauczycielowi prowadzenie zajęć.
 2. Rezygnacja z nauki w szkole musi zostać poprzedzona miesięcznym wypowiedzeniem i pociąga za sobą konieczność uregulowania zaległych opłat.
 3. Opłatę uiszcza się przelewem na konto szkoły.
 4. Do opłat uiszczonych po terminie zawartym w umowie, dolicza się karę umowną w wysokości 50 zł.
 5. Rabaty przyznawane są na podstawie decyzji dyrektora oraz regulaminu promocji na dany rok szkolny.
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione na jej terenie.
 7. Uczestnicząc w kurach i szkoleniach Express Lingua uczeń potwierdza, że zapoznał się ze statutem szkoły.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem 01. 10. 2013 r.